آخرین خبرها

پایانه / ترمینال

مبدا حرکت

پایانه / ترمینال  مقصد

نوع اتوبوس

مدت زمان و مسافت سفر  با اتوبوس

لیست مسير حرکت اتوبوس ها و برنامه شهرهای بین راهی

ساعت حركت اتوبوس ها

 

ترمینال غرب        تهران                  ( پایانه آزادی )

اردبیلاتوبوس vip و سوپر ویژه9 ساعت  585کیلومترتهران اتوبان زنجان جاده سرچم اردبیل
اردستاناتوبوس وی آی پی و کلاسیک5 ساعت  360کیلومترتهران قم کاشان بادرود اردستان10:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21 -22 -22:30
اردکاناتوبوس vip و سوپر ویژه7 ساعت  565کیلومترترمینال غرب تهران قم کاشان نایین اردکان10:30 – 13:3 0 – 17 -19:30 – 21 -22 -22:30
ارومیه – ترمینال شهرستاناتوبوس vip تختشو10 ساعت  760کیلومترتهران اتوبان زنجان تبریز ارومیهبه زودی
بیجاراتوبوس vip و سوپر ویژه6 ساعت  440کیلومترتهران اتوبان زنجان بیجار14 – 16 – 18:30 – 20:30
شماره تلفن اطلاعات ترمینال غرب :  

  44665051-2

تبریز – ترمینال بزرگاتوبوس وی آی پی تختشو8 ساعت  630کیلومترترمینال غرب تهران اتوبان زنجان ترمینال بزرگ تبریز
تفتاتوبوس وی آی پی تختشو9 ساعت  645کیلومترتهران قم کاشان اردستان نایین اردکان میبد یزد تفت21
تکاب پایانه مسافربریاتوبوس وی آی پی و کلاسیک8 ساعت  550کیلومترتهران اتوبان زنجان بیجار تکاب14 – 16 – 18:30 – 20:30
 

 

شماره تلفن رزرو خرید بلیط اتوبوس

44665051

44665052

 

دهگلاناتوبوس تک صندلی6 ساعت  435کیلومترپایانه غرب تهران اتوبان ساوه همدان قروه دهگلان6:30 – 7:30 – 8:30 – 9:45 – 11 – 14:30 – 17
رشت ترمینال گیلاتوبوس وی آی پی تختشو5 ساعت  320کیلومترترمینال غرب تهران اتوبان قزوین منجیل رودبار رشت
سنندج ترمینال بزرگ سنندج اتوبوس وی آی پی تختشو7 ساعت  490کیلومترتهران اتوبان ساوه همدان قروه دهگلان سنندج6:30 – 7:30 – 8:30 – 9:45 – 11 – 14:30 – 17
شاهین دژ پایانه اختصاصی ماهان اتوبوس vip و سوپر ویژه10  ساعت  660کیلومترتهران اتوبان زنجان بیجار تکاب شاهین دژ14 – 16 – 18:30 – 20:30
شيراز – ترمینال شهید کاراندیشاتوبوس vip12 ساعت 930کیلومترتهران اتوبان قم اصفهان آباده ترمینال کاراندیش شیراز16:30 – 19
 

شماره تلفن انبار پایانه غرب  :

021-44665058

قروهاتوبوس vip و تک صندلی5 ساعت  400کیلومترترمینال غرب تهران اتوبان ساوه همدان قروه6:30 – 7:30 – 8:30 – 9:45 – 11 – 14:30 – 17
کرمان – ترمینال پایانه آدینه کریمان اتوبوس وی آی پی تختشو13 ساعت 990کیلومترتهران قم اردستان نایین اردکان یزد رفسنجان کرمان17:30 – 19:30
کرمانشاه ترمینال شهید کاویانیاتوبوس vip7 ساعت  510کیلومترتهران اتوبان ساوه همدان کنگاور بیستون کرمانشاهبه زودی
مشهد – ترمینال  امام رضا مشهداتوبوس vip و درجه 112ساعت 910کیلومترتهران شاهرود نیشابور ترمینال امام رضا مشهد18 – 20
مهران ایام اربعیناتوبوس vip و کلاسیک 11 ساعت 755کیلومترترمینال غرب تهران همدان کرمانشاه مهرانهر ساعت یک دستگاه
 

تلفن حمل و ارسال بار کالا بسته با اتوبوس ترمینال غرب تهران

44665058

مهریزاتوبوس درجه 19 ساعت  670کیلومترترمینال غرب تهران یزد مهریز19
میبداتوبوس vip و سوپر ویژه7 ساعت  575کیلومترتهران قم کاشان بادرود اردستان نایین اردکان میبد10:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21 -22 -22:30
ناییناتوبوس vip و سوپر ویژه6 ساعت  455کیلومترترمینال غرب تهران قم  بادرود اردستان نایین10:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21 -22 -22:30
هرسیناتوبوس vip7 ساعت  500کیلومترتهران اتوبان ساوه همدان کنگاور صحنه هرسینبه زودی
همدان ترمینال پایانه بزرگ همداناتوبوس وی آی پی تختشو 4 ساعت 315کیلومترپایانه غرب تهران اتوبان ساوه همدان 7 –  8 – 9 – 9:30 – 10 – 10:30 – 11 -14 – 17
یزد  – ترمینال  مسافربری یزداتوبوس vip و کلاسیک8 ساعت  625کیلومترتهران قم کاشان اردستان نایین اردکان میبد یزد10:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21 -22 -22:30
پایانه / ترمینال   مبدا حرکتپایانه / ترمینال  مقصدنوع اتوبوسمدت زمان و مسافت سفر با اتوبوسلیست مسير حرکت اتوبوس ها و برنامه شهرهای بین راهیساعت حركت اتوبوس ها
 

ترمینال جنوب تهران                 ( پایانه جنوب )

اراکاتوبوس vip 4 ساعت (280کیلومتر)ترمینال جنوب تهران اتوبان قم اراک8 -15:30
ازنااتوبوس وی آی پی تختشو 5 ساعت (368کیلومتر)ترمینال جنوب تهران اتوبان قم اراک ازنا8:30-15:30
اصفهان – ترمینال کاوه صفهاتوبوس vip و سوپر ویژه 6 ساعت (455کیلومتر)ترمینال جنوب اتوبان کاشان ترمینال کاوه صفه اصفهان15 – 17 – 19
دامغاناتوبوس vip و سوپر ویژه 4 ساعت (335کیلومتر)پایانه جنوب تهران بزرگراه امام رضا سمنان دامغان18 -20
شماره تلفن اطلاعات ترمینال جنوب تهران 55335533دوروداتوبوس وی آی پی تختشو 6 ساعت (406کیلومتر)ترمینال جنوب تهران اتوبان قم اراک ازنا دورود8 -15:30
سبزواراتوبوس vip و سوپر ویژه 9 ساعت (650کیلومتر)تهران سمنان شاهرود دامغان سبزوار18 – 20
 

رزرو خرید بلیط اتوبوس ترمینال جنوب تهران

021-55335533

سمناناتوبوس vip و سوپر ویژه 4 ساعت (215کیلومتر)تهران ایوانکی گرمسار سمنان18 – 20
شاهروداتوبوس vip و سوپر ویژه 6 ساعت (402کیلومتر)تهران گرمسار سمنان شاهرود18 – 20
شيراز – ترمینال شهید کاراندیشاتوبوس vip 12ساعت (925کیلومتر)تهران اتوبان قم اصفهان آباده شیراز17 – 19
 شماره تلفن انبار پایانه جنوب021-55335533کاشاناتوبوس vip و سوپر ویژه 4 ساعت (245کیلومتر)تهران اتوبان قم کاشان15 –  17 – 18 -19 -19:30
کرمان – ترمینال پایانه آدینه کریمان اتوبوس vip 13 ساعت (985کیلومتر)تهران قم نایین میبد اردکان یزد رفسنجان کرمان19
گرمساراتوبوس درجه 1 2 ساعت (110کیلومتر)تهران ایوانکی گرمساراز ساعت 6 صبح تا 7 عصر
ارسال بار کالا بسته با اتوبوس ترمینال جنوب

021-55333260

مشهد – ترمینال  امام رضا مشهداتوبوس vip و درجه 1 12 ساعت (895کیلومتر)تهران سمنان شاهرود ترمینال امام رضا مشهد18 – 20
نیشابوراتوبوس vip و سوپر ویژه 4 ساعت (315کیلومتر)تهران سمنان شاهرود دامغان سبزوار نیشابور18 – 20
یزد  – ترمینال  مسافربری یزداتوبوس وی آی پی تختشو 8 ساعت (619کیلومتر)تهران قم کاشان اردستان نایین اردکان میبد یزد21
پایانه / ترمینال   مبدا حرکتپایانه / ترمینال  مقصدنوع اتوبوسمدت زمان و مسافت سفر با اتوبوسلیست مسير حرکت اتوبوس ها و برنامه شهرهای بین راهیساعت حركت اتوبوس ها
 

ترمینال شهید کلانتری کرج         ( پایانه کرج )

الیگودرزاتوبوس وی آی پی و کلاسیک6 ساعت  (410کیلومتر )کرج تهران اتوبان قم اراک خمین الیگودرز9:30 – 14 – 17 -19
اردکاناتوبوس vip و سوپر ویژه8 ساعت  (605کیلومتر )کرج تهران قم کاشان اردستان نایین اردکان9:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21
تبریز – ترمینال بزرگاتوبوس وی آی پی تختشو8 ساعت  (595کیلومتر )ترمینال شهید کلانتری کرج اتوبان زنجان تبریز
شماره تلفن ترمینال شهید کلانتری کرج

026-32716885

تکاب پایانه مسافربریاتوبوس وی آی پی و کلاسیک7 ساعت  (515کیلومتر )کرج اتوبان زنجان بیجار تکاب15 – 17
رشت ترمینال گیلاتوبوس وی آی پی تختشو4 ساعت  (285 کیلومتر )پایانه شهید کلانتری کرج قزوین منجیل رودبار رشت
شاهین دژ پایانه اختصاصی ماهان اتوبوس vip و سوپر ویژه9 ساعت  (625کیلومتر )پایانه کلانتری کرج زنجان بیجار تکاب شاهین دژ 16 – 18:30 – 20:30
 رزرو خرید بلیط اتوبوس ترمینال شهید کلانتری کرج

026-32716885

026-32702812

شيراز – ترمینال شهید کاراندیشاتوبوس vip13ساعت (970کیلومتر )ترمینال کلانتری کرج تهران اتوبان قم اصفهان شیراز16:30 – 19
کرمان – ترمینال پایانه آدینه کریمان اتوبوس وی آی پی تختشو13 ساعت (1025کیلومتر )کرج قم اردستان نایین اردکان یزد رفسنجان کرمان19
کرمانشاه ترمینال شهید کاویانیاتوبوس vip7 ساعت  (525کیلومتر )کرج تهران اتوبان ساوه همدان کنگاور کرمانشاهبه زودی
مشهد – ترمینال  امام رضا مشهداتوبوس vip و درجه 113ساعت (942کیلومتر )کرج تهران سمنان شاهرود نیشابور مشهد17 -19
شماره تلفن انبار پایانه کرج

026-32716885

مهران ایام اربعیناتوبوس vip و کلاسیک 12 ساعت (777کیلومتر)کرج تهران همدان کرمانشاه مهرانهر ساعت یک دستگاه
میبداتوبوس vip و سوپر ویژه9 ساعت  (630کیلومتر )کرج تهران قم کاشان بادرود اردستان نایین اردکان میبد9:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21
ارسال بار و کالا بسته با اتوبوس

021-55333260

ناییناتوبوس vip و سوپر ویژه7 ساعت  (510کیلومتر )ترمینال کلانتری کرج تهران قم کاشان اردستان نایین9:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21
همدان ترمینال پایانه بزرگ همداناتوبوس وی آی پی تختشو 5 ساعت (340کیلومتر)ترمینال شهید کلانتری کرج تهران اتوبان ساوه همدان
یزد  – ترمینال  مسافربری یزداتوبوس vip و کلاسیک9 ساعت  (650کیلومتر )تهران قم کاشان اردستان نایین اردکان میبد یزد9:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21
پایانه / ترمینال   مبدا حرکتپایانه / ترمینال  مقصدنوع اتوبوسمدت زمان و مسافت سفر با اتوبوسلیست مسير حرکت اتوبوس ها و برنامه شهرهای بین راهیساعت حركت اتوبوس ها
 

ترمینال شهید کاراندیش شیراز  پایانه کاراندیش

اصفهان – ترمینال کاوه صفهاتوبوس vip و کلاسیک6 ساعت  (470کیلومتر )ترمینال کاراندیش آباده ترمینال صفه و کاوه اصفهان10 -11-14-15-16-17 -18 -20
اهواز ترمینال سه راه خرمشهراتوبوس وی آی پی تختشو8 ساعت  (540کیلومتر )شیراز  گچساران بهبهان رامهرمز ترمینال اهواز15:30 – 20:30
بندر عباساتوبوس وی آی پی تختشو8 ساعت  (580کیلومتر )ترمینال کاراندیش شیراز خفر جهرم لار بندر عباس17 – 19 -21
شماره تلفن ترمینال کاراندیش شیرازتبریز – ترمینال بزرگاتوبوس vip17ساعت (1400کیلومتر )شیراز صفاشهر اصفهان قم زنجان تبریز
تهران ترمینال جنوباتوبوس وی آی پی تختشو12 ساعت  (925کیلومتر )شیراز آباده اصفهان اتوبان کاشان ترمینال جنوب تهران10 -11-14-15-16-17 -18 -20
 رزرو خرید بلیط اتوبوس ترمینال کاراندیش شیراز :

0713-7306731 0713-7304650

تهران ترمینال غرباتوبوس vip و سوپر ویژه13 ساعت  (930کیلومتر )پایانه کاراندیش شیراز اصفهان کاشان ترمینال غرب10 -11-14-15-16-17 -18 -20
دزفولاتوبوس vip و کلاسیک10 ساعت  (631کیلومتر )شیراز  گچساران بهبهان رامهرمز شوشتر دزفول21
رشت ترمینال گیلاتوبوس vip و سوپر ویژه14ساعت (1122کیلومتر )شیراز آباده اصفهان دلیجان ساوه قزوین رشت
قماتوبوس وی آی پی تختشو10 ساعت (800کیلومتر )ترمینال کاراندیش شیراز اصفهان اتوبان کاشان قم14-15-16-17 -18 -20
 

تلفن انبار حمل بار بسته کالا  پایانه کاراندیش

0713-7306731

کرج ترمینال شهید کلانتریاتوبوس vip13 ساعت  (970کیلومتر )شیراز آباده اصفهان اتوبان کاشان قم تهران کرج16-17 -18 -20
کرمان – ترمینال پایانه آدینه کریمان اتوبوس vip و درجه 19 ساعت  (580کیلومتر )ترمینال کاراندیش شیراز فسا نی ریز سیرجان کرمان20
کرمانشاه ترمینال شهید کاویانیاتوبوس وی آی پی تختشو14ساعت (1083کیلومتر )شیراز آباده اصفهان دلیجان اراک ملایر کنگاور کرمانشاه
مشهد – ترمینال  امام رضا مشهداتوبوس وی آی پی تختشو17ساعت (1350کیلومتر )شیراز سورمق ابرکوه یزد طبس تربت حیدریه مشهد15
همدان ترمینال پایانه بزرگ همداناتوبوس وی آی پی تختشو13ساعت (1012کیلومتر )شیراز آباده اصفهان دلیجان سلفچگان ساوه همدان
یزد  – ترمینال  مسافربری یزداتوبوس vip و کلاسیک7 ساعت  (442کیلومتر )شیراز صفاشهر سورمق ابرکوه تفت ترمینال یزد10:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21 -22:30

 

همچنین ببینید

ویدیوی اتوبوس ولو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *