بلیط اتوبوس و قوانین حقوق مسافر

بلیط اتوبوس و حقوق مسافر

قوانین بلیط اتوبوس و حقوق مسافر طی نامه شماره 41795/71 مورخ 95/5/3 توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  و باستناد اختیارات حاصله از ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،در پیوست نامه فوق و با موضوع ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آیین نامه فوق‌الذكر ابلاغ گردیده و سایر بخشنامه قبل از آن ملغی اعلام شده است. این نامه و قوانین مربوط به بلیط اتوبوس و ضوابط حمل و نقل مسافر اشاره شده در آن توسط شزکت ماهان سفر ایرانیان دوباره تایپ و جهت استفاده مسافرین و شرکت های مسافربری و عموم مردم در وب سایت شرکت قرار داده شده است.

لازم به ذکر است در برخی قسمت های متن “بلیت ”  به بلیط اتوبوس تغییر داده شده است.

تماس با ماهان سفر ایرانیان پایانه جنوب :02155335533

تماس با ماهان سفر ایرانیان ترمینال غرب : 02144665051

بخش اول:

بلیط اتوبوس و صورت وضعیت مسافری

ماده (۱)

 شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند ضمن احراز هویت مسافر (در موارد فروش حضوری مطابق با مفاد ماده ۱۸ این مجموعه ضوابط)، بطور جداگانه برای هر مسافر و با رعایت موارد ذیل نسبت به صدور بلیت اقدام نمایند.

انتخاب صندلی از جمله حقوق مسافر می‌باشد.

تبصره (۱):

بلیت مسافرتی عبارت است از قرارداد حمل فی ما بین شرکت یا موسسه و مسافر که بصورت کاغذی یا الکترونیکی صادر می‌گردد و بر اساس آن، شرکت / موسسه مسئول جابجائی مسافر از مبداء تا مقصد سفر در یک دوره زمانی مشخص با وسیله نقلیه معین می‌گردد.

تبصره (۲):

صدور بلیط اتوبوس باید بصورت مکانیزه و بر اساس شرایط اعلامی از سوی سازمان صورت پذیرد و ممهور / منقوش به مهر شرکت یا موسسه صادر کننده آن باشد. تکمیل مندرجات بلیت به هنگام صدور آن بصورت خوانا و غیر مخدوش الزامی است.

تبصره (۳):

در صورتی که شرکت بنا به درخواست مسافر یک بلیت را برای چند نفر صادر نماید مکلف است نام و نام خانوادگی مسافران را در بلیت درج نماید.

تبصره (۴):

شرکت‌ها و موسسات مسافربری و رانندگان مجاز به جمع‌آوری بلیت‌های صادره متعلق به مسافران نمی‌باشند.

تبصره (۵):

فروش بلیت برای مقاصد فاقد قرارداد همکاری ممنوع می‌باشد.

تبصره (۶):

مسافران موظفند در تمام طول سفر بلیت مسافرتی را نزد خود نگهداری نموده و عندالزوم آن را به ماموران کنترل ارائه دهند.

تبصره (۷):

بلیط اتوبوس قابل انتقابل نمی باشد

 

تبصره (۸):

استفاده و بکارگیری روش‌های غیر مجاز از قبيل جار زدن و… برای جذب مسافر و فروش بلیط اتوبوس ممنوع است.

تبصره (۹):

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند برای مسافران بین راهی به تعداد لازم بلیت سفید ممهور به مهر شرکت یا موسسه و با عبارت «بلیت بین راهی» در اختیار رانندگان قرار دهند. شرکت مکلف است توسط راننده تحت پوشش نسبت به صدور و تسلیم بلیت و درج نام مسافر (بصورت دست نویس) در صورت وضعیت مسافری (نسخه راننده) اقدام و راننده مکلف است ته برگ بلیت‌ها را به شرکت تحویل نماید.

تبصره (۱۰):

در مواردی که دفتر خدمات مسافرتی جاده‌ای به نمایندگی از طرف شرکت مسافربری نسبت به فروش بلیط اتوبوس اقدام نموده است، شرکت / موسسه مکلف است نام مسافر را توسط راننده تحت پوشش در صورت وضعیت (نسخه راننده) درج نماید.

تبصره (۱۱):

راننده مجاز است مسافرانی را که از قبل صندلی رزرو نموده و دارای بلیت اتوبوس می‌باشند و همچنین مسافران بین راهی را در مسیر سفر با رعایت اصول ایمنی و در جایگاه ایمن و در محل‌های پیش‌بینی شده بین راه سوار نماید.

ماده (۲):

شکل و مشخصات بلیط اتوبوس

الف- نام و نشان ثبتی شرکت یا موسسه صادر کننده (یا نما نام) به صورت کاملاً مشهود بر روی آن چاپ شده و هر بلیت دارای شماره سریال منحصر به فرد باشد.

ب- مشخصات بلیت اتوبوس شامل موارد زیر می‌باشد:

نام شرکت یا موسسه حمل و نقل (یا نما نام)

– نام و نام خانوادگی مسافر و کد ملی

– مبداء و مقصد سفر (در شهرهای مبداء و مقصد با تعدد پایانه مسافربری، ذكر نام پایانه مبدا و پایانه مقصد)

– مسیر سفر – نام شهری که در بین مسیر مسافر از وسیله نقلیه پیاده می‌شود

– شماره ردیف صندلی

– شماره سریال بلیت – تاریخ و ساعت و مکان حرکت

– مبلغ کرایه (از جمله نرخ پایه – عوارض – بيمه سرنشین – هزینه حمل توشه، پذیرائی در صورت وجود)

– نوع و درجه وسيله نقليه – نوع خدمات (ویژه یا عادی).

ج- توضیحات بلیت اتوبوس شامل موارد زیر می‌باشد: حقوق مسافران از قبیل مقررات انصراف از سفر و استرداد یا تمدید بلیت – مقدار مجاز توشه همراه مسافر و میزان توشه معاف از کرایه – ضرورت توقف در زمان و مکان مناسب برای ادای نماز و صرف غذا و همچنین محل‌های توقف مربوطه، ضرورت پاسخگویی شرکت یا موسسه به شکایات مسافرین، شماره تلفن های شرکت / موسسه صادر کننده بلیت، شماره پیام کوتاه اعلامی از سوی سازمان و آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت و نحوه اقدام شرکت / موسسه در مواقعی که تعداد مسافران سرویس به حد نصاب نرسد می‌باید در محل مناسبی در بلیت درج گردد.

تبصره (۱):

در سفرهای با مسافت کمتر از ۱۵۰ کیلومتر، شرکت موسسه می‌تواند بلیت را با حداقل مشخصات شامل نام و نام خانوادگی مسافر – مبداء – مقصد – تاریخ سفر و ساعت حرکت، مبلغ کرایه صادر نماید.

تبصره (۲):

درج تبلیغات تجاری در بلیط اتوبوس 

درج تبلیغات تجاری در بلیط اتوبوس با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مجاز می‌باشد.

تبصره (۳):

مبدا، مقصد، نام مسافر، مبلغ کرایه، تاریخ و ساعت حرکت مسافران خارجی می‌باید با زبان انگلیسی در بلیت درج گردد.

ماده (۳) قوانین بلیط اتوبوس و حقوق مسافر :

لوگوی شرکت مسافربری

شرکت/موسسه مسافربری مکلف است نشان شرکت/موسسه (در صورت وجود) و نام ثبتی (یا نما نام) شبکه سیر خود را بر روی تابلو شرکت / موسسه، بلیت و بدنه وسایل نقلیه ملکی و تحت پوشش با حروف مناسب درج نماید و بغل نویسی ناوگان می باید با بلیت و صورت وضعیت صادره مطابقت داشته باشد.

تبصره:

استفاده از نام، نشان، اسناد و مدارک سایر شرکت‌ها و موسسات از قبیل صورت وضعیت، سربرگ، بلیت و مانند اینها (بغير از نمایندگی شرکت که فقط می‌تواند بر اساس قرارداد منعقده از مدارک و بلیت و … شرکت اصلی استفاده نماید) ممنوع است.

ماده (۴) قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

 قیمت بلیط اتوبوس

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به تهیه و نصب تابلوی اعلام قیمت بلیط اتوبوس در محل مناسب و قابل رویت مسافرین اقدام نمایند. اخذ هرگونه وجه اضافی خارج از ضوابط و مقررات موضوعه نرخ از مسافران ممنوع می‌باشد.

تبصره: قیمت بلیط اتوبوس برای اطفال کمتر از ۲ سال بدون اختصاص صندلی رایگان می‌باشد.

درج نام اشخاص یاد شده در صورت وضعیت (در کنار نام مسافر اصلی) ضروری است.

ماده (۵) قوانین بلیط اتوبوس و حقوق مسافر:

استرداد بلیط اتوبوس

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند در صورت انصراف مسافر از سفر نسبت به استرداد بلیط اتوبوس به شرح زیر اقدام نمایند تا یک ساعت قبل از حرکت ۹۰% و بعد از آن ۵۰% از کل مبلغ قیمت بلیط اتوبوس استرداد گردد.

ماده (۶) قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

تاخیر اتوبوس

در صورت اخذ وجه و صدور بلیت، شرکت یا موسسه مکلف به ارایه سرویس حمل و نقل و رساندن مسافر به مقصد مندرج در بلیت اتوبوس می‌باشد.

تبصره (۱):

در صورتی که تعداد مسافران اتوبوس تا زمان آغاز سفر به حد نصاب نرسد شرکت / موسسه صادر کننده بلیت می‌تواند ضمن هماهنگی با شرکت یا موسسه مسافربری دیگر و تامین سرویس کاملاً مشابه با سرویسی که برای آن بلیت فروخته است مسافران را به شرکت یا موسسه موصوف هدایت نموده و شرکت / موسسه ای که تامین وسیله نقليه را بر عهده گرفته است مکلف است بدون اخذ هر گونه هزینه اضافی از مسافران و ضمن ارائه سرویس کاملاً مشابه، برای آنان بلیت صادر نماید. در این حالت حداکثر تاخير مجاز وسیله نقلیه نسبت به زمان مندرج در بليت اولیه مسافران یک ساعت خواهد بود.

تبصره (۲):

در صورت بروز تاخیر بیش از یک ساعت در اعزام وسیله نقلیه، شرکت‌ها و موسسات مسافربری موظفند بنا به درخواست مسافر نسبت به استرداد کل مبلغ قیمت بلیت اتوبوس اقدام نمایند.

ماده (۷):

فروش اینترنتی بلیط اتوبوس

شرکت‌ها و موسسات مسافربری صرفاً با داشتن پروانه فعالیت معتبر و رعایت شرایط ذیل مجاز به فروش اینترنتی بلیط اتوبوس خواهند بود:

الف- در سایت فروش اینترنتی بلیط اتوبوس شرکت مسافربری ، حقوق مسافران از قبیل ضوابط استرداد، انصراف و تمدید بلیت اتوبوس ، لزوم همراه داشتن کارت ملی یا سند شناسائی دیگری به هنگام سوار شدن به وسیله نقلیه، آدرس و شماره تلفن شرکت یا موسسه و درج انتقادات و پیشنهادات را برابر با ابلاغیه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جهت آگاهی مسافران درج نماید.

ب-نرخ بلیت اینترنتی اتوبوس نباید از نرخ بلیت حضوری بیشتر باشد.

ج-شرکت یا موسسه مکلف است پس از اتمام عملیات فروش اینترنتی بلیت اتوبوس، پیام کوتاه جهت تأیید خرید بلیت برای مسافر ارسال نماید.

د- شرکت / موسسه مسافربری مکلف است پس از اتمام عملیات فروش بلیت اتوبوس، تصویر بلیت را به صورت پرینت چاپی به مسافر ارائه نماید.

ه- امکان ابطال بلیت اتوبوس باید میسر باشد و پس از ابطال بلیت اتوبوس می باید در اسرع وقت وجه پرداخت شده توسط مسافر بر اساس ضوابط استرداد بلیت اتوبوس به حساب اعلامی مشتری واریز و عودت گردد.

و- تبلیغات تجاری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سایت فروش اینترنتی بلیت اتوبوس مجاز می‌باشد.

ماده (۸)  قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

صورت وضعیت اتوبوس و قوانین آن

شرکت‌ها و موسسات مسافربری می‌باید در هنگام تنظیم و استفاده از صورت وضعیت موارد ذیل را رعایت نمایند

الف: تهیه صورت وضعیت از مجاری قانونی و استفاده مجاز از آن.

ب: درج مشخصات دقیق هر مسافر در صورت وضعیت و تکمیل کلیه مندرجات بصورت خوانا و غير مخدوش و ممهور نمودن صورت وضعیت به مهر شرکت یا موسسه صادر کننده آن و تنظیم یکسان کلیه نسخ صورت وضعیت.

ج: صدور صورت وضعیت مسافربری بصورت مکانیزه و بر خط بر اساس ضوابط اعلامی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای.

د- استرداد صورت وضعیت‌های مصرف نشده و باطل شده به اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان.

ه- مهر صورت وضعیت صادره برای وسایل نقلیه می باید متعلق به شرکت یا موسسه (نام و نشان آن بر بدنه وسیله نقلیه منقوش گردیده است) و در مورد نمایندگی با ذکر موضوع نمایندگی در مهر باشد.

و- در صورتی که صورت وضعیت برای ناوگان روستائی صادر می شود مهر ” جهت استفاده حمل و نقل روستائی ” می باید توسط شرکت بر روی صورت وضعیت درج گردد.

تبصره (۱): صدور صورت وضعیت برای وسایل نقلیه دارای پلاک عمومی منطقه آزاد جهت تردد در مناطق مجاز با رعایت مقررات مربوطه بلامانع می‌باشد.

تبصره (۲): مبلغ کمیسیون و کلیه عوارض قانونی متعلقه باید بر مبنای نرخ پایه محاسبه و اخذ گردد.

ماده (۹) قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

تخلفات صدور صورت وضعیت اتوبوس

موارد ذیل در تنظیم و صدور صورت وضعیت تخلف محسوب می‌گردد:

۱- واگذاری اوراق صورت وضعیت به سایر شرکت‌ها و موسسات مسافربری.

۲- استفاده از اوراق عادی بجای صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام.

۳- صدور صورت وضعیت برای وسایل نقلیه دارای پلاک غیر عمومی مگر در شرایط خاص و با اخذ موافقت قبلی و کتبی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا سرویس‌دهی به خودروهای پلاک غیر عمومی.

۴- صدور صورت وضعیت برای وسایل نقلیه درون شهری که دارای پلاک عمومی می باشند مگر در شرایط خاص و با اخذ موافقت قبلی و کتبی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.

۵- صدور صورت وضعیت برای هرگونه وسایل نقلیه عمومی بدون مسافر یا فاقد کارت معاینه فنی یا فاقد بیمه نامه شخص ثالث یا فاقد کارت هوشمند راننده / ناوگان معتبر.

۶- صدور صورت وضعیت برای راننده فاقد صلاحیت و فاقد مدارک و شرایط لازم مطابق ماده 4 آئین نامه اجرائی تبصره (1) ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.

۷- صدور صورت وضعیت برای راننده ای که بموجب آراء مرجع قضائی و یا کمیسیون های مربوطه، منع خدمات گردیده است.

۸- صدور صورت وضعیت با مشخصات غیر واقعی راننده یا ناوگان.

۹- صدور صورت وضعیت برای مینی بوس در مسیرهای بالای ۳۵۰ کیلومتر و میدی باس (میدل باس) در مسیر‌های بیش از ۵۰۰ کیلومتر ( به استثناء سفرهای دربستی).

۱۰- صدور صورت وضعیت برای وسیله نقلیه‌ای که تحت پوشش اطرف قرارداد شرکت نمی‌باشد یا فاقد بغل‌نویسی منطبق با مقررات است.

۱۱- صدور صورت وضعیت برای وسیله نقلیه غیر مجاز (مطابق بخشنامه های ابلاغی سازمان).

۱۲- صدور صورت وضعیت برای وسیله نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی و دستگاه سنجش سرعت و زمان حرکت یا دارای نقص فنی و فاقد مدارک لازم ( مطابق ماده ۵ و ۶ آئین نامه اجرائی تبصره (1) ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

۱۳- صدور صورت وضعیت و سرویس‌دهی به مقاصد فاقد شعبه / نمایندگی .

۱۴- عدم صحت مندرجات صورت وضعیت.

۱۵- عدم تطابق مندرجات صورت وضعیت و همچنين عدم تطابق نسخ اوراق صورت وضعیت با یکدیگر.

۱۶-استفاده و صدور صورت وضعیت شرکت‌ها با موسسات دیگر با استفاده مکرر از یک صورت وضعیت.

۱۷-صدور صورت وضعیت عادی بجای دربستی و بالعکس.

۱۸- صدور صورت وضعیت در محل غیر مجاز

۱۹- صدور صورت وضعیت بصورت غیر برخط

۲۰- صدور صورت وضعیت مخصوص وسیله نقلیه خاص برای وسیله نقلیه دیگر (مانند صدور صورت وضعیت اتوبوسی برای وسیله نقلیه سواری)

۲۱- عدم درج نرخ واقعی کرایه حمل در صورت وضعیت.

۲۲- صدور صورت وضعیت سفید و تحویل آن به راننده برای سوار نمودن مسافر در خارج از محل مجاز.

۲۳- اخذ کمیسیون بیش از مبلغ اعلامی توسط سازمان و دریافت وجوه و کسر مبالغ غير قانونی از صورت

وضعیت‌های صادره.

۲۴- صدور صورت وضعیت برای ناوگان روستائی در مسیرهای غیر روستائی.

۲۵- صدور صورت وضعیت در زمان عدم اعتبار پروانه فعالیت.

ماده (۱۰):

شبکه سیر شرکت مسافربری

به مجموعه شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل مسافر که تحت نام واحد در سراسر کشور فعالیت می‌نمایند شبکه سیر شرکت اطلاق می‌شود و برقراری سرویس بین مبداء و مقصد صرفاً در شبکه سیر شرکت و با انعقاد قرارداد امکان پذیر می‌باشد.

تبصره (۱):

نماینده شرکت مکلف است صرفاً با نام و تابلو شرکت اصلی به فعالیت بپردازد و به نمایندگی از طرف شرکت مکلف است مهر مقید به موضوع نمایندگی شرکت اصلی را بر روی صورت وضعیت صادره درج نموه و فقط از بلیت شرکت اصلی استفاده نماید.

تبصره (۲):

هر شرکت یا موسسه مسافربری می تواند صرفاً یک نماینده / شعبه در شهر مقصد داشته باشد.

هرگاه در شهر مقصد بیش از یک پایانه مسافربری وجود داشته باشد شرکت یا موسسه می‌تواند در هر یک از پایانه‌های موصوف دارای یک نماینده یا شعبه باشد.

تبصره (۳):

همکاری بین یک شرکت در مبدا با چند شرکت در مقصد

انعقاد قرارداد همکاری بین یک شرکت در مبدا با چند شرکت در مقصد مجاز نمی‌باشد

مگر در مواردی که شرکت مبدا و مقصد عضو یک شبکه سیر و شرکت‌های مقصد در بیش از یک پایانه مستقر باشند.

تبصره (۴):

متعاقب انعقاد قرارداد نمایندگی فی ما بین شرکت موسسه اصلی (صاحب نام) با نماینده، شرکت / موسسه نماینده حق استفاده از نام شرکت یا موسسه اصلی را صرفاً در طول مدت اعتبار قرارداد خواهد داشت. چنانچه قرارداد مربوطه به هر دلیلی اعم از فسخ یا انقضای مدت، خاتمه یابد نمایندگی حقی نسبت به استفاده از نام شرکت یا موسسه اصلی را نداشته و هر گونه استفاده از نام مزبور بدون اذن شرکت موسسه اصلی تخلف محسوب می‌گردد و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مکلف است از ارائه خدمات به شرکت / موسسه نماینده تا زمان اصلاح نام و تابلو و رعایت مقررات مربوطه خودداری نماید و شرکت مجاز به ادامه فعالیت با نام مذکور نمی باشد. در این صورت ، استفاده از نام شرکت اصلی توسط سایر متقاضیان ضمن اخذ موافقت و انعقاد قرارداد با شرکت اصلی بلامانع می‌باشد.

تبصره (۵):

کلیه احکام و الزامات این ماده و تبصره‌های آن در مورد شرکت‌هائی که پیش از این با اخذ موافقت از شرکت اصلی نام خود را در اداره ثبت شرکت‌ها به نام شرکت اصلی تغییر داده اند نیز صادق است.

بخش دوم –

ضوابط نحوه سرویس‌دهی به مسافران

ماده (۱۱) :

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند قبل از بکارگیری وسیله نقلیه، نسبت به انعقاد قرارداد همکاری با مالک آن در چار چوب ضوابط ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اقدام نمایند.

ماده (۱۲) :

در ساعاتی از شبانه روز که شرکت یا موسسه به ارائه خدمات مشغول بوده می‌باید مدیر عامل / مدیر موسسه در محل شرکت/موسسه حضور داشته باشد یا شخص دیگری را بجای خود و بعنوان مدیر پاسخگوی مراجعین در محل شرکت / موسسه بکار گمارد.

ماده (۱۳):

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مسئولیت حسن عملکرد کارکنان خود اعم از پرسنل اداری، رانندگان، مهمانداران و … را بعهده دارند و موظف اند از افراد دارای صلاحیت جهت همکاری استفاده نمایند. در صورت بروز تخلف راننده یا خدمه سفر و یا پرسنل و کارکنان، شرکت موسسه نیز در مقابل گیرنده خدمات مشتركة مسئول است و باید پاسخگو باشد.

ماده (۱۴):

اصول پذیرایی در اتوبوس

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به رعایت اصول بهداشت و نظافت محل فعالیت، وسیله نقلیه و ارایه خدمات مناسب به مسافران در طول سفر اقدام نمایند.

ماده (۱۵):

شرکت‌ها و موسسات مسافربری موظف به ارائه خدمات مطلوب و با رعایت اصول بهداشتی در حین سفر می‌باشند. بویژه مکلفند از توزیع مواد خوراکی سریع الفساد (مانند شیر-سالاد الویه و….) و تاریخ مصرف گذشته و آشامیدنی‌های غیر بسته‌بندی شده در بین مسافران اکیداً خودداری نموده و خوراکی‌های قابل ارائه به مسافران را صرفاً از مراکز دارای مجوز بهداشتی معتبر و دارای بسته‌بندی مناسب و پروانه ساخت تهیه و شرایط نگهداری بهداشتی آنها را رعایت نمایند.

ماده (۱۶):

حمل مسافر صرفاً در کابین مخصوص مسافران

حمل مسافر صرفاً در کابین مخصوص مسافران و در حد ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجاز است.

ماده (۱۷) قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند مسافرین را در پایانه‌های عمومی و یا در محل‌های تعیین شده سوار و پیاده نمایند مگر در مواردی که با درخواست و رضایت مسافر و در محل مجاز با رعایت اصول ایمنی و مقررات ترافیکی صورت پذیرد.

تبصره: سوار و پیاده نمودن مسافران در اطراف پایانه‌های مسافری حتی بنا به درخواست مسافر نیز ممنوع می‌باشد.

ماده (۱۸) قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

سوار نمودن مسافران منوط به ارائه کارت ملی یا سند شناسائی معتبر دیگر و در مورد اتباع بیگانه صرفاً با گذرنامه، دفترچه پناهندگی، کارت هویت و یا برگه تردد دارای تاریخ معتبر مجاز می‌باشد.

ماده (۱۹):

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند مدیران، کارکنان، رانندگان و خدمه سرویس‌های تحت پوشش خود را موظف نمایند ضمن تکریم مسافران و ارائه رفتار شایسته با آنان و حفظ شئونات اخلاقی و شعائر اسلامی، موکداً نسبت به رعایت حقوق مسافران اقدام نمایند.

ماده (۲۰)  :

ضوابط توقف اتوبوس 

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به توقف سرویس‌های اعزامی در وقت انجام فرایض دینی و همچنین زمان صرف غذا در مکان مناسب و به مدت لازم اقدام نمایند.

تبصره: شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند رانندگان تحت پوشش خود را موظف نمایند در طول سفر با توجه به بعد مسافت و طول زمان سفر در زمان های مناسبی (حداکثر ۳ ساعت یکبار) نسبت به توقف وسیله نقلیه جهت استراحت و رفال حال مسافران اقدام و در این خصوص با مسافران بویژه گروه سالمندان، بیماران، کودکان و… همراهی لازم را بنمایند.

ماده (۲۱) :

پخش و نمایش محصولات سمعی و بصری مجاز با رعایت حقوق تولید کنندگان این محصولات و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه در ناوگان عمومی مسافری بلامانع می‌باشد.

ماده (۲۲):

تاخیر در حرکت اتوبوس

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند سرویس مسافرتی را به موقع و در ساعت مندرج در بلیت اعزام نمایند و در صورت بروز تأخیر در حرکت وسیله نقلیه در زمان تعیین شده، در اسرع وقت و حداکثر تا یک ساعت نسبت به جایگزینی وسیله نقلیه مناسب اقدام نمایند. در صورت بروز تأخیر در اعزام وسیله نقلیه در زمان تعیین شده (بیش از یک ساعت ) شرکت‌ها و موسسات موظفند در صورت درخواست مسافر نسبت به استرداد کل مبلغ بلیت به مسافر اقدام نمایند لیکن بغیر از موارد بسته بودن راه یا در موارد قوه قهریه، شرکت‌ها و موسسات مسافربری در صورت فروش بلیت مجاز به لغو سرویس نبوده و مکلف به ارائه سرویس به مسافران می‌باشند.

تبصره (۱): شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند در زمان مناسب و معمول مسافرین را به مقصد رسانده و از ایجاد تاخیرهای غیر معمول در حین سفر، خارج شدن وسیله نقلیه از مسیر اصلی برای مسافرگیری و … در سفرها پرهیز نمایند.

توقف در پایانه های اتوبوسرانی

تبصره (۲): وسيله نقليه تحت پوشش شرکت‌ها و موسسات مسافربری نمی‌تواند از چند پایانه مستقر در شهر مبدا یا شهرهای بین مسیر مسافرگیری نمایند مگر اینکه موضوع مسافرگیری در سایر پایانه‌ها در زمان صدور بلیت به مسافر اطلاع‌رسانی و در بلیت مسافر درج گردد که در این صورت شرکت فقط مجاز به مسافرگیری از شرکت‌های عضو شبکه سیر خود در شهر مبداء و شهرهای بین مسیر می‌باشد و می باید نام مسافرانی که بعدا به وسیله نقلیه سوار می‌شوند را در صورت وضعیت درج نماید.

ماده (۲۳)  :

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند هرگاه وسیله نقلیه در طول مسیر سفر به هر علت از کار بازماند در اسرع وقت و بدون ایجاد هزینه اضافی برای مسافرین، امکان ادامه مسافرت آنها با وسیله نقلیه مناسب را فراهم نمایند. ادامه سفر با وسیله نقلیه دارای نقص فنی ممنوع می‌باشد.

ماده (۲۴)قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر  :

ارسال بار ، کالا و توشه با اتوبوس

 

توشه در انواع زیر می‌باشد:

الف – توشه و اثاثیه شخصی مسافر که از جمله وسایل مورد نیاز وی در حین سفر می‌باشد و همراه مسافر به کابین سرنشینان برده می‌شود.

ب- توشه مسافر که به شرکت / موسسه تحویل شده و در جعبه بار یا صندوق وسیله نقلیه حمل می‌شود و شرکت ملزم به حمل آن است.

ج- توشه غیر همراه با مسافر که بدون حضور وی در سفر و در جعبه بار یا صندوق وسیله نقلیه حمل می‌شود.

تبصره (۱):

حداکثر وزن هر قطعه توشه همراه / غير همراه مسافر۴۰ کیلوگرم می باشد.

تبصره (۲):

حداکثر وزن مجاز انواع توشه قابل حمل توسط اتوبوس ۱۶۰۰ کیلوگرم می‌باشد.

تبصره (۳):

ارسال بار ، کالا و توشه بر روی سقف اتوبوس ممنوع می‌باشد.

تبصره (۴) :

حمل توشه موضوع بند (ب) و (ج) این ماده در داخل کابین مسافران ممنوع می‌باشد.

تبصره (۵):

حمل توشه تا ۲۰ کیلوگرم رایگان می‌باشد و اضافه بر آن با توجه به ابعاد و وزن بصورت توافقی می‌باشد.

شماره تماس ارسال بار ، کالا و توشه با اتوبوس ترمینال جنوب :

02155333260

شماره تماس ارسال بار ، کالا و توشه با اتوبوس ترمینال غرب تهران:

02144670552

تبصره (۶): حمل ويلچر همراه مسافران معلول رایگان می‌باشد.

تبصره (۷): توشه موضوع بند الف این ماده باید بنحوی باشد که در محفظه بالای سر مسافر جا شود و برای سایر مسافران مزاحمتی ایجاد ننماید.

تبصره (۸): ارسال بار ، کالا و توشه با اتوبوس تنها در مسیرهای مجاز است که شرکت در آن مسیرها دارای سرویس مسافربری است.

ماده (۲۵) قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

حمل چه محمولاتی با اتوبوس ممنوع می‌باشد؟

حمل محمولات زیر با ناوگان اتوبوس ممنوع می‌باشد:

الف-محمولاتی که مخل آسایش مسافران یا مغایر اصول ایملی می‌باشد.

ب- کلیه محمولاتی که وفق آئین نامه حمل و نقل جاده ای کالاهای خطرناک در زمره مواد خطرناک محسوب می‌شوند.

ج- هر نوع محموله غیر بهداشتی یا عفونت‌زا از قبیل احشام (مرده یا زنده)، جنازه و ….

د- محمولات ممنوعه طبق قانون مانند مواد مخدر و روان گردان، اسلحه، کالاهای قاچاق و… و مواد خوراکی بو دار یا سريع الفساد.

ماده (۲۶) قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

شرکت / موسسه موظف است نسبت به صدور بیجک توشه که در حکم سند حمل توشه می‌باشد برای محمولات موضوع بند (ج) ماده ۲۶ اقدام و نسخه ای از آن را در اختیار راننده و یک نسخه نیز تحویل صاحب کالا یا نماینده وی دهد.

ماده (۲۷):

شرکت‌ها و موسسات مسافربری موظفند نسبت به الصاق بر چسب شماره‌دار بر روی توشه همراه مسافر (موضوع بند ب ماده ۲۶) اقدام نمایند و نسخه دوم برچسب حاوی همان اطلاعات نسخه اول را به عنوان رسید توشه به مسافر تحویل و شماره آن را در بلیت درج نمایند. مسئولیت کشف هر گونه فساد یا موارد بر خلاف قوانین و مقررات در بسته‌های موجود در جعبه بار با صندوق وسایل نقلیه عمومی مسافربری در حین سفر که فاقد برچسب توشه باشند یا دارای بر چسب توشه بوده ولی هویت دارنده آن قابل شناسائی نباشد بطور تضامنی بر عهده شرکت و راننده خواهد بود.

ماده (۲۸) قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

تحویل بار ، کالا و توشه با اتوبوس

شرکت مسافربری مکلف است توشه را در مقصد به صاحب کالا یا نماینده وی (مندرج در بیجک توشه) در انبارهای مقصد یا آدرس مورد توافق تحویل دهد.

ماده (۲۹) قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

مسئولیت حفظ و حراست از توشه و جبران کلیه خسارات وارده به توشه تحویل شده به شرکت / موسسه یا فقدان آن مشتركاً بر عهده شرکت موسسه مسافربری و راننده / رانندگان است و شرکت / موسسه می‌تواند مسئولیت حمل توشه مذکور را نزد یکی از شرکت‌های بیمه‌گر بیمه نماید.

ماده (۳۰) قوانین بلیط اتوبوس و حقوق مسافر :

شرکت / موسسه مکلف است درخصوص نحوه بارگیری و بارچینی به گونه‌ای اقدام نماید که:

الف- استقرار و مهار کلیه توشه‌ها در جعبه بار وسیله نقلیه مطابق با ضوابط ایمنی و به نحوی که در حین سفر جابجا نشده و باعث تخریب یا آسیب سایر توشه‌ها و بدنه وسيله نقليه نگردد.

ب- استقرار توشه های موضوع بند (ج) ماده ۲۶ در جعبه بار وسيله نقليه قبل از پذیرش مسافران صورت پذیرد و در مقصد نیز پس از ترخيص مسافران تخلیه گردد.

نحوه بارگیری وسایل مسافرین

ج- برای بارگیری توشه همراه مسافران ، فضای کافی وجود داشته باشد.

د- برای تحویل توشه به مسافرانی که در بین راه پیاده می‌شوند تاخیری ایجاد نگردد.

ه- پذیرش هرگونه توشه موضوع بند (ج) ماده ۲۶ توسط راننده در بین راه غیر مجاز می‌باشد.

ماده (۳۱):

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند توشه مسافران را در تاریخ حرکت مندرج در بليت مسافرتی بطور رایگان پذیرش و تا قبل از آغاز سفر نزد خود نگهداری و حفاظت نمایند.

ماده(۳۲):

هرگونه جذب توشه خارج از چارچوب مفاد این مجموعه ضوابط توسط شرکت موسسه یا راننده، حمل بار تجاری محسوب گردیده و ممنوع است و در صورت تخلف، موضوع در کمیسیون‌های ذیربط مطرح و با متخلفین برخورد قانونی لازم بعمل خواهد آمد.

ماده (۳۳) قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

لباس فرم رانندگان اتوبوس

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به تامین لباس فرم مناسب و صدور کارت شناسائی جهت رانندگان، کمک رانندگان، مهمانداران و سایر کارکنان تحت پوشش اقدام نمایند. کارت‌های مذکور یا اتیکت شناسائی افراد بایستی در زمان فعالیت بر روی لباس فرم آنان الصاق گردد.

ماده (۳۴):

شرکت‌ها و موسسات مسافربری افرادی را بعنوان مهماندار بکار گرفته که مطابق دستورالعمل صادره توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دارای مجوز معتبر فعالیت مهمانداری در بخش حمل و نقل مسافر بین شهری باشند.

ماده (۳۵)قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر  :

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند مشخصات راننده یا رانندگان وسیله نقلیه و شماره پلاک وسیله نقلیه و شماره پیام کوتاه اعلامی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شماره تلفن شرکت / موسسه مسافربری را به شکل مناسب و قابل بهره‌برداری و قابل رویت در وسیله نقلیه و در معرض دید مسافران قرار دهند.

تبلیغات داخل اتوبوس بین شهری

تبصره:

شرکت مسافربری می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در داخل وسیله نقلیه تحت پوشش و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به انجام تبلیغات مجاز در داخل اتوبوس بین شهری اقدام نماید.

ماده (۳۶):

شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند پس از وقوع تصادفات منجر به فوت یا جرح وسایل نقلیه تحت پوشش خود، در صورت درخواست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان، در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 4 ساعت نسبت به تهیه و ارسال گزارش و ارائه اطلاعات لازم به اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان محل فعالیت خود اقدام نمایند.

ماده (۳۷):

در صورت عدم رعایت مقررات از سوی شرکت‌ها و موسسات مسافربری و رانندگان و خدمه تحت پوشش آنها، مسافران می‌توانند در ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از تاریخ سفر نسبت به طرح شکایت نزد ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های استان مربوطه اقدام نموده تا رسیدگی لازم بعمل آید.

بخش سوم –

 اجاره اتوبوس دربستی

اجاره اتوبوس دربستی و نحوه ارائه سرویس دربستی در این بخش مورد اشاره می باشد.

ماده (۳۸):

سفر دربستی به آن دسته از سفرهایی گفته می‌شود که وسیله نقلیه و خدمه آن توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل مسافربری از مبداء تا مقصد در اختیار اشخاص حقیقی / حقوقی متقاضی قرار می‌گیرد.

ماده (۳۹):

شرکت یا موسسه حمل و نقل مسافربری فقط می‌تواند توسط وسایل نقلیه مسافربری ویژه و ویژه تک صندلی ملکی و تحت پوشش خود و با رعایت ضوابط بغل‌نویسی سفر دربستی را انجام دهد.

اجاره اتوبوس دربستی vip وی آی پی و درجه یک توسط شرکت های مسافربری امکان پذیر است

ماده (۴۰) قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

قرارداد اتوبوس دربستی

ارایه خدمات سفر دربستی مستلزم انعقاد قرارداد بین متقاضی و شرکت مسافربری با حداقل مشخصات ذیل می‌باشد:

مدت سفر، تاریخ و زمان حرکت، مبداء حركت و مقصد، مسیر سفر بطور کامل، مبلغ دریافتی،

نام و نام خانوادگی و کد ملی مسافرین، نوع خودروی مسافربری، مشخصات راننده رانندگان.

تبصره (۱):

شرکت یا موسسه مسافربری مکلف است تصویر قرارداد منعقده و فهرست نام مسافران (ممهور به مهر خود را جهت فراهم نمودن امکان کنترل و نظارت لازمه در طول مسیر به صورت وضعیت صادره (نسخه مخصوص راننده) ضمیمه نموده و در آغاز سفر به راننده تحویل نماید.

تبصره (۲):

در صورتی که انجام سفر نیازمند بیش از ۹ ساعت رانندگی مستمر باشد، شرکت/ موسسه حمل و نقل مکلف است نسبت به اختصاص و اعزام راننده کمکی به تعداد لازم اقدام نماید.

ماده (۴۱):

قیمت اجاره اتوبوس دربستی

قیمت اجاره اتوبوس دربستی بر اساس توافق بین شرکت مسافربری و شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی سفر تعیین می‌گردد.

تبصره (۱):

مبلغ دریافتی از متقاضی شامل کرایه حمل (نرخ پایه)، عوارض و بيمه سرنشین بطور جداگانه در صورت وضعیت و قرارداد درج و کمیسیون شرکت و عوارض قانونی مربوطه بر اساس نرخ پایه محاسبه و در مبداء توسط شرکت موسسه حمل و نقل مسافربری به مبادی ذیربط پرداخت می‌گردد.

تبصره (۲):

صدور صورت وضعیت دربستی تابع شرایط نحوه صدور صورت وضعیت در بخش اول این مجموعه ضوابط بوده و برای سوار نمودن مسافران در محدوده خارج از شهرستان محل فعالیت شرکت / موسسه ممنوع می باشد.

ماده (۴۲):

در مقاطع خاص و ایام ویژه که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام می‌نماید ، اعزام وسيله نقلیه برای سفر دربستی می‌باید با هماهنگی و تأیید سازمان صورت پذیرد.

بخش چهارم –

اتوبوس VIP وی آی پی تک صندلی 

در این بخش ضوابط سرویس‌های ویژه و ویژه تک صندلی ( اتوبوس VIP و درجه یک ) اعلام شده است.

ماده (۴۳) قوانین بلیط اتوبوس و حقوق مسافر:

سرویس ویژه علاوه بر مشخصات عمومی مندرج در مواد ۵ و۶ آيين نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌باید شرایط و ضوابط اختصاصی ارائه خدمات ویژه توسط اتوبوس، مینی بوس و میدل باس و سواری کرایه را به شرح مواد آتی رعایت نمایند.

ضوابط اختصاصی ارایه خدمات توسط اتوبوس ویژه و اتوبوس ویژه تک صندلی

ماده(۴۴) قوانین بلیط اتوبوس  و حقوق مسافر :

اتوبوس ویژه علاوه بر مشخصات مندرج در مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌باید دارای مشخصات اختصاصی زیر باشد:

1-حداکثر سن اتوبوس بر مبنای سال ساخت ۱۵ سال.

2-دارای کولر و بخاری آماده به کار متناسب با فصل بهره‌برداری.

3- دارای سیستم صوتی و تصویری مناسب و ارائه اطلاعات سفر در طول مسیر به مسافران.

4- مجهز به یخچال و تجهیزات الکتریکی با قابلیت ارایه آب سرد و گرم

5-فاصله صندلی‌ها در حد استاندارد و کلیه صندلی‌ها دارای روکش قابل شستشو و قابل تعویض، تكيه گاه دست و زاویه خواب مناسب.

تبصره:

اتوبوس تک صندلی

در صورتی که علاوه بر شرایط فوق، اتوبوس دارای ردیف تک صندلی باشد سرویس ویژه تک صندلی نامیده می‌شود.

ماده (۴۵):

راننده اتوبوس علاوه بر داشتن مدارک مندرج در ماده آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌باید دارای شرایط مندرج در آخرین دستور العمل‌های ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باشد. همچنین مهماندار اتوبوس نیز می‌باید دارای شرایط مندرج در آخرین دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باشد.

ماده (۴۶):

شرایط مذکور در مواد این بخش، پایه و حداقل شرایط لازم برای سفری است که می‌تواند ويژه نامیده شود و هر سرویس اتوبوسی که دارای شرایط بهتری بوده و از درجه مطلوبیت بالاتری (در خصوص خدمات ارائه شده در سفر نظير پذیرایی سرد و گرم، صندلی‌های با ابعاد بزرگتر و غیره) برخوردار باشد، میزان بهاء خدمات آن نیز می تواند متفاوت باشد.

اجاره میدل باس و مینی بوس دربستی

ضوابط اختصاصی ارایه خدمات توسط مینی بوس و میدل باس (میدی باس) ویژه

ماده (۴۷):

مینی بوس و میدل باس ویژه علاوه بر مشخصات مندرج در مواد ۵ و۶ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌باید دارای مشخصات اختصاصی زیر باشد:

1-حداکثر سن مینی بوس و میدل باس بر مبنای سال ساخت ۱۵ سال.

2- دارای کولر و بخاری آماده به کار متناسب با فصل بهره‌برداری .

3- دارای سیستم صوتی و یا تصویری مناسب و ارائه اطلاعات سفر در طول مسیر به مسافران.

4- کلیه صندلی‌ها دارای تکیه گاه دست، روکش قابل شستشو و قابل تعویض و زاویه خواب حداقلی.

تبصره:

اتوبوس میدل باس

ارائه خدمات به وسیله نقلیه میدل باس توسط شرکت‌های دارای پروانه فعالیت معتبر اتوبوسرانی نیز مجاز می‌باشد.

ماده (۴۸) :

قوانین بلیط اتوبوس و حقوق مسافر: راننده وسیله نقلیه علاوه بر داشتن مدارک مندرج در ماده آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌باید دارای شرایط مندرج در آخرین دستورالعمل‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باشد.

ماده (۴۹):

شرایط مذکور در مواد این بخش، پایه و حداقل شرایط لازم برای سفری است که می‌تواند ویژه نامیده شود و هر سرویس مینی بوس و میدل باس که دارای شرایط بهتری بوده و از درجه مطلوبیت بالاتری (در خصوص خدمات ارائه شده در سفرنظير پذیرایی سرد و گرم، صندلیهای با ابعاد بزرگتر و غیره) برخوردار باشد، میزان بهاء خدمات آن نیز می تواند متفاوت باشد.

اجاره خودرو سواری و ون

ضوابط اختصاصی ارایه خدمات توسط سواری کرایه و ون ویژه

ماده (۵۰):

سواری کرایه و ون ویژه علاوه بر مشخصات مندرج در مواد ۵ و۶ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌باید دارای مشخصات اختصاصی زیر باشد:

1- از انواع خودروهای مدرن با برندهای معتبر دنیا باشد.

۲- حداکثر سن وسیله نقلیه ۷ سال باشد.

تبصره:

سواری کرایه ویژه در حالت کلی مجاز به حمل بیش از ۲ مسافر در صندلی عقب نمیباشد.

لیکن در موارد استثناء بنا به درخواست و رضایت مسافران، جابجائی ۳ نفر در صندلی عقب بلامانع می‌باشد.

ماده (۵۱):

راننده وسیله نقلیه علاوه بر داشتن مدارک مندرج در ماده آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌باید دارای شرایط مندرج در آخرین دستورالعمل‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باشد.

ماده (۵۲):

شرایط مذکور در مواد این بخش، پایه و حداقل شرایط لازم برای سفری است که می‌تواند ویژه ناميده شود و هر سرویس سواری کرایه و ون که دارای شرایط بهتری بوده و از درجه مطلوبیت بالاتری (در خصوص خدمات ارائه شده در سفر) برخوردار باشد، میزان بهاء خدمات آن نیز می‌تواند متفاوت باشد.

اجاره اتوبوس دربستی در تهران :

02155335533

اجاره میدل باس و مینی بوس دربستی در تهران :

02155335533

اجاره ون و خودرو سواری در تهران

02155335533

 

 

اینها را هم ببینید

اجاره اتوبوس دربستی وی ای پی vip واحد گشت ماهان سفر قیمت روزانه و هزینه کرایه اتوبوس ارزان باتخفیف از تهران به جمکران اصفهان شیراز قم مشهد مهران نجف کربلا استانبول ارمنستان باکو گرجستان بهشت زهرا

اجاره اتوبوس دربستی

اجاره اتوبوس دربستی vip وی ای پی ارزان با تخفیف ماهان سفر با قیمت روزانه اتوبوس به هزینه کرایه مناسب از تهران به جمکران اصفهان شیراز مهران استانبول باکو ارمنستان بهشت زهرا بهشت سکینه مشهد قم شمال بندر عباس