خانه / نمایندگی و شعب

نمایندگی و شعب

 آدرس ، تلفن ، اطلاعات ترمینال و پایانه نمایندگی ها

در این صفحه آدرس ، شماره تلفن و اطلاعات ضروری ترمینال و پایانه نمایندگی های شرکت مسافربری ماهان سفر ایرانیان قرار داده شده است . در صورتی که انتقاد ، پیشنهاد ، تقدیر و تشکری از نمایندگی ها یا شعبات ماهان سفر ایرانیان دارید در پایین این صفحه درج فرمایید. 

استاننام شهرستانمدیر عاملنام شرکت مسافربریتلفن شرکت مسافربریآدرس ترمینال و پایانه شرکت مسافربری
تهرانتهرانحسین باقری ( ترمینال جنوب )ماهان سفر ایرانیان021-55335533ترمینال جنوب خزانه - جنب خط قم و گرمسار پلاک 216
تهرانتهراناحسان باقری (ترمینال غرب )ماهان سفر ایرانیان غرب021-44665051ترمینال آزادی غرب - ضلع شرقی سالن پلاک 90
تهراناسلامشهریاسمن رجب پور بوشهریماهان سفر ایرانیان021-56696825اسلامشهر پایانه اتوبوسرانی جنب تعاونی 13
البرزکرجحمیدرضا باغیماهان سفر ایرانیان کرج026- 32716885 0ترمینال شهید کلانتری روبروی وروی
کرمانکرمانافسانه خاندانیماهان سفر کرمان034-32152688ترمینال کریمان کرمان
یزدیزدحامد تن آبماهان سفر ایرانیان یزد035-37233888ترمینال آدینه یزد
فارسشیرازمهدی خازنیماهان سفر ایرانیان پایانه کاراندیش071- 37306761 071- 37276270ترمینال شهید کاراندیش شیراز سالن 1
فارسشیراز مهدی خازنیماهان سفر ایرانیان پایانه مدرس 071-37304650ترمینال شهید مدرس شیراز
فارسفیروز آباد فارسمحمود رشیدیرضا اتحاد فیروز آباد071-38735544فیروز آباد
قمقمجعفر موسوی خرمی (علی گل)مارال سفر ایرانیانقم ترمینال مسافربری
یزدمهریزمحمد حسین جعفر پورماهان سفر ایراینان مهریز035- 32526600مهریز ماهان سفر
کردستانقروهعلی محمدیانفانوس شب قروه087-35249582پایانه قروه
خراسان رضویمشهدامید صباغ افماکان سفرطوس051-38519529
فارسکوار - شیراززهرا دشتبانشهرام سیر071-37822748
سمنانگرمسارفرج عنبریانماهان سفر ایرانیان0 23- 34223885
سمنانایوانکیرحمت الله سعیدیحمید ایوانکی023-32462334
خوزستاناهوازاحمد زائریهجرت پیمای جنوب061-33795666
آذربایجان غربیشاهین دژمسعود بیگیماهان سفر ایرانیان شاهین دژ044-46331070
آذربایجان غربیارومیهیحیی احمدی منصور آبادبهار افشان مولوی044-32341122
آذربایجان شرقیاهرجعفر گلچینشماره 14 پارسیان اهر
لرستانالیگودرز محمد کاظم صادقیراه پیما پارسیان الیگودرز43322043
آذربایجان شرقیتبریزعزیز میریراستی تبریز041-34750328
کردستاندهگلانامید محمودیشهاب نگاه
گیلانرشتسید سالم موسویماهان سفر ایرانیان رشت
خوزستانلالیمحمدرضا حاجی پورلالی پیما جنوب
آذربایجان شرقیخدا آفرینمهدی اقا پوری خمارلوراه پیما پارسیان خدا آفرین041-4144662091
آذربایجان شرقیعاشقلومحسن زادهماهان سفر عاشقلو
لرستانازنانعمت پورشعبه ماهان سفر ایرانیان
لرستان درودنعمت پورشعبه ماهان سفر ایرانیان43439440
گلستانآق قلا گرگانخانم شقایق زمانیشعبه ماهان سفر ایرانیان
هرمزگانجزیره کیشغلامرضا جانفشانشعبه ماهان سفر ایرانیان
هرمزگانبندر عباسزهره مرادیراه پیما پارسیان
فارسدارابحمید رضا خاکیپارس سفر داراب
ایلامایلامفرهان نجفیارس پیما ایلام
ایلاممهرانرضا شهبازیماهان سفر ایرانیان مهران
کرمانبردسیر
سیستان بلوچستانزاهدانماهان سفر ایرانیان زاهدان
سیستان بلوچستانسراوان
سیستان و بلوچستانزابلعبدالمجید شهی حسنیماهان سفر زابل054-32295029
کرمانسیرجان
سیستان بلوچستانایرانشهر