نمایندگی و شعب

 آدرس ، تلفن ، اطلاعات ترمینال و پایانه نمایندگی ها

در این صفحه آدرس ، شماره تلفن و اطلاعات ضروری ترمینال و پایانه نمایندگی های شرکت مسافربری ماهان سفر ایرانیان قرار داده شده است . در صورتی که انتقاد ، پیشنهاد ، تقدیر و تشکری از نمایندگی ها یا شعبات ماهان سفر ایرانیان دارید در پایین این صفحه درج فرمایید. 

استاننام شهرستانمدیر عاملنام شرکت مسافربریتلفن شرکت مسافربریآدرس ترمینال و پایانه شرکت مسافربری
تهرانتهرانحسین باقری( ترمینال جنوب)ماهان سفر ایرانیان021-55335533ترمینال جنوب خزانه - جنب خط قم و گرمسار پلاک 216
تهرانتهراناحسان باقری(ترمینال غرب )ماهان سفر ایرانیان غرب021-44665051ترمینال آزادی غرب - ضلع شرقی سالن پلاک 90
تهراناسلامشهریاسمن بوشهریماهان سفر ایرانیان021-56696825اسلامشهر پایانه اتوبوسرانی جنب تعاونی 13
البرزکرجحمیدرضا باغیماهان سفر ایرانیان کرج026-327168850ترمینال شهید کلانتری روبروی ورودی
کرمانکرمانافسانه خاندانیماهان سفر کرمان034-32152688ترمینال کریمان کرمان
یزدیزدسید ضیاء میر خوشحالماهان سفر ایرانیان یزد035-37236766ترمینال آدینه یزد
فارسشیرازمهدی خازنیماهان سفر ایرانیان شیراز071-37304650ترمینال شهید کاراندیش شیراز سالن 1
فارسشیراز مهدی خازنیماهان سفر ایرانیان شیراز071-37276270ترمینال شهید مدرس شیراز
فارسفیروز آباد فارسمحمود رشیدیرضا اتحاد فیروز آباد071-38735544فیروز آباد
قمقمجعفر موسوی خرمی (علی گل)مارال سفر ایرانیانقم ترمینال مسافربری
یزدمهریزمحمد حسین جعفر پورماهان سفر ایراینان مهریز035-32526600مهریز ماهان سفر
کردستانقروهعلی محمدیانفانوس شب قروه087-35249582پایانه قروه
خراسان رضویمشهدامید صباغ افماکان سفرطوس051-38519529ترمینال امام رضا مشهد
فارسکوار - شیراززهرا دشتبانشهرام سیر071-37822748
سمنانگرمسارفرج عنبریانماهان سفر ایرانیان023-34223885ماهان سفر ایرانیان گرمسار
سمنانایوانکیرحمت الله سعیدیحمید ایوانکی023-32462334پایانه اختصاصی
خوزستاناهوازاحمد زائریهجرت پیمای جنوب061-33795666
آذربایجان غربیشاهین دژخانم شاهین فرماهان سفر ایرانیان شاهین دژ044-46331070پایانه ماهان شاهین دژ
آذربایجان غربیارومیهیحیی احمدی منصور آبادبهار افشان مولوی044-32341122ترمینال شهرستان ارومیه
آذربایجان شرقیاهرجعفر گلچینشماره 14 پارسیان اهر
لرستانالیگودرز محمد کاظم صادقیراه پیما پارسیان الیگودرز
آذربایجان شرقیتبریزعزیز میریراستی تبریز041-34750328ترمینال بزرگ تبریز
کردستاندهگلانامید محمودیشهاب نگاه087-35122288پایانه دهگلان ماهان سفر
گیلانرشتسید سالم موسویماهان سفر ایرانیان رشت
خوزستانلالیمحمدرضا حاجی پورلالی پیما جنوب
آذربایجان شرقیخدا آفرینمهدی اقا پوری خمارلوراه پیما پارسیان خدا آفرین041-4144662091
آذربایجان شرقیعاشقلومحسن زادهماهان سفر عاشقلو
لرستانازنانعمت پورشعبه ماهان سفر ایرانیان
لرستان درودنعمت پورشعبه ماهان سفر ایرانیان
گلستانآق قلا گرگانشقایق زمانیشعبه ماهان سفر ایرانیان
هرمزگانجزیره کیشغلامرضا جانفشانشعبه ماهان سفر ایرانیان
هرمزگانبندر عباسزهره مرادیراه پیما پارسیان
فارسدارابحمید رضا خاکیپارس سفر داراب071-53561050ترمینال دارابگرد
ایلاممهرانرضا شهبازیماهان سفر ایرانیان مهران
کرمانسیرجانآقای رحیم بهرامیماهان سفر ایرانیان سیرجان034-42341141-2ترمینال مسافربری بعثت سیرجان 09112006781
کرمانبم
کرمانبردسیر
سیستان بلوچستانزاهدانسجاد آتش دستماهان سفر ایرانیان زاهدان054-33432705ترمینال زاهدان ماهان سفر 09351816006
سیستان و بلوچستانزابلعبدالمجید شهی حسنیماهان سفر زابل054-32295029ترمینال زابل ماهان سفر
سیستان بلوچستانسراوان
سیستان بلوچستانایرانشهر